Referensgrupp

När kemikalie- och bränsleindustrin ska gå från att vara beroende av olja som råvara till att istället använda förnybar biomassa, får det effekter inte bara för industrin utan också för hela samhället och inte minst miljön. För att ta del av synpunkter och få återkoppling från olika intressenter under projektets gång har BioBufF en referensgrupp. Den består av medlemmar som representerar olika sektorer i det svenska samhället, liksom kemikalie- och bränsleindustrin.

Energimyndigheten Logo

Energimyndigheten

Kontaktperson: Mats Larsson

Energimyndigheten arbetar för användning av förnybar energi, förbättrad teknik, klokare energianvändning och för att mildra klimatförändringarna. Myndigheten har till exempel bidragit stort till svensk forskning kring etanol baserad på lignocellulosa. Energimyndigheten är med i referensgruppen eftersom BioBuFs resultat kan ha betydelse för energieffektiv utformning av processer för tillverkning av förnybara kemikalier och energiprodukter.

Göteborg Energi Logo

Göteborg Energi

Kontaktperson: Eric Zinn

Göteborg Energi är Västsveriges största energibolag och erbjuder tjänster inom fjärrvärme, kylning, el, biogas, naturgas och bredband.

I referensgruppen är företaget med på grund av sin erfarenhet av produktion och distribution av förnybar energi, samt intresset för att utveckla nya biobaserade processer så som produktion av biogas från nya substrat.

Business region Logo

Västsvenska Kemi- och Materialklustret

Kontaktperson: Lars Josefsson

Inom det Västsvenska Kemi- och Materialklustret samverkar aktörer från näringslivet, forskningssidan och det offentliga med den övergripande ambitionen att bidra till en hållbar utveckling och tillväxt. Syftet med klustret är att utveckla och stärka samarbetet mellan de deltagande parterna, samt att initiera innovations- och utvecklingsprojekt inom prioriterade områden.

Lantbrukarna Logo

Lantbrukarnas Riksförbund

Kontaktperson: Jan Eksvärd

Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), organiserar mer än 170 000 lantbrukare och skogsägare.

LRF kan bidra med kunskap kring praktisk produktion av grödor och träd, liksom kunskap kring råmaterialet, biprodukterna, avfallet och hantering av biomassa samt affärsmodeller för den gröna sektorn.

Processum Logo

Processum Biorefinery Initiative

Kontaktperson: Andreas Hörnberg

Processum Biorefinery Initiative är ett företag som ägs av sina medlemsföretag.

Verksamheten handlar om att tillsammans med medlemsföretagen leda utvecklingen av bioraffinaderier baserade på råvara från skogen. Processum Biorefinery Initiative är med i referensgruppen i egenskap av intressent inom det svenska bioraffinaderiområdet.

SP Sveriges Tekniska Institut Logo

SP Sveriges Tekniska Institut

Kontaktperson: Sune Wännström

SP är verksamt inom tillämpad forskning och erbjuder en rad olika tjänster inom teknisk utvärdering. SP har nyligen tagit över ledningen av en demonstrationsanläggning för fermentering i Örnsköldsvik. SP bidrar i referensgruppen med sin expertis kring förbehandling av biomassa baserad på lignocellulosa samt fermentering i pilotskala.

Hållbar Kemi Logo

Hållbar Kemi 2030

Kontaktperson: Elin Hermansson

Den kemiska industrin i Stenungsund (Aga, AkzoNobel, Borealis, INOVYN and Perstorp) har som gemensam vision att ersätta dagens fossila råmaterial med förnybara resurser. Företagen har skapat en arbetsgrupp för att jobba mot denna vision som kallas ”Hållbar Kemi 2030”.

Vinnova Logo

Vinnova

Kontaktperson: Mats Jarekrans

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet, med uppgift att främja hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation och att finansiera behovsmotiverad forskning.

Vinnova är med i referensgruppen på grund av den potentiella inverkan BioBuFs forskning kan komma att ha på innovativ användning av inhemska råmaterial och hållbar kemikalieproduktion.

Västra Götalandsregionen Logo

Västra Götalandsregionen

Kontaktperson: Anders Carlberg

Förnybar och effektiv användning av energi, klimat, mat och miljövänlig företagsutveckling är prioriterade områden i Västra Götalandsregionen. Västra Götalandsregionen är därför med i BioBuFs referensgrupp som viktig intressent avseende projektets potentiella inverkan på regional nivå inom dessa områden.