Projektpartners

BioBuF är indelat i fyra ”work packages”, WP. Nedan ser du inom vilket WP respektive person arbetar.

  • WP1 – projektkoordinering
  • WP2 – råmaterialanalys
  • WP3 – separations- och omvandlingsprocesser
  • WP4 – uppskalning och processintegration
Eva Albers

Eva Albers

Docent, Industriell bioteknik, Chalmers

Forskningsfokus: Bioteknisk användning av alger som biomassa och förnybart råmaterial. Industriella förhållandens inverkan på biotekniska processer. Bioanalytisk kemi, mikrobiell fysiologi och metabolism, naturliga produkters kemi samt användning av modellering och metabolomik som verktyg. Eva Albers är i BioBUF verksam framför allt inom WP2.

Mer om Eva Albers

Maurizio Bettiga

Maurizio Bettiga

Forskarassistent, Industriell bioteknik, Chalmers

Forskningsfokus: Primärt fokus är rötning av lignocellulosabaserade substrat med särskild tonvikt på mikrobiologi och enzymologi i hydrolyssteget. Sekundärt fokus är tolerans hos jäst för furaldehyder och ättikssyra, samt detoxifiering av fenolinnehållande ämnen. Maurizio Bettiga är i BioBUF verksam framför allt inom WP3.

Mer om Maurizio Bettiga

Christel Cederberg

Christel Cederberg

Bitr. professor, Fysisk resursteori, Chalmers

Forskningsfokus: Metoder för miljövärdering av biomassaproduktion med tonvikt på markanvändning, samt analyser av hållbar hantering och produktion av biomassa. Christel Cederberg är i BioBUF verksam framför allt inom WP2.

Mer om Christel Cederberg

Anna Ekman

Anna Ekman

Forskare, Biovetenskap och material, RISE

Forskningsfokus: Livscykelanalys (LCA) och systemstudier av biobaserade produkter och bioraffinaderier. Anna Ekman är i BioBUF huvudsakligen verksam i WP 2 och delvis i WP 4.

anna.ekman(at)rise.se

Carl-Johan Franzén

Carl-Johan Franzén

Docent, Industriell bioteknik, Chalmers

Forskningsfokus: Utveckling av robusta biotekniska processer genom kinetikmodellering, stamutveckling samt fysiologiskt baserad styrning av processer och mikrobiell metabolism. Fokus inom BioBUF är biokonvertering av lignin till aromatiska kemikalier.

Carl Johan Franzén är i BioBUF verksam inom WP1 och WP3

Mer om Carl Johan Franzén

Salvatore Fusco

Salvatore Fusco

Post doc, Industriell bioteknik

Forskningsfokus: Tidigare forskning har fokuserat på utveckling av virustoleranta termofila bakteriestammar för potentiell användning i industriella applikationer. Fokus inom BioBUF är att hitta och/eller designa lämpliga metabola vägar för omvandling av ligninbaserade fenoliska ämnen till fin- och bulkkemikalier. Projektet innebär modifiering av jäst och eventuellt andra mikroorganismer. Salvatore Fusco är i BioBUF verksam framför allt i WP3.

Mer om Salvatore Fusco

Professor in Industrial Energy Systems, Energy and Environment, Chalmers

Forskningsfokus: Energieffektivisering i processindustrin; Integration av bioraffinaderier i processindustrin i ett systemperspektiv, utvärdering av olika bioraffinaderikoncept avseende energieffektivitet, ekonomi och utsläpp av växthusgaser. Simon Harvey är i BioBUF verksam inom WP4.

Mer om Simon Harvey

Matty Janssen

Matty Janssen

Forskarassistent, Miljösystemanalys, Chalmers

Forskningsfokus: Livscykelanalys (LCA) av föreslaget bioraffinaderikoncept, med fokus på användning av LCA under utveckling av processteknik och uppskalning av processen från labbskala. Sammanlänkning av LCA för process respektive råmaterialproduktion. Matty Janssen är i BioBUF verksam framför allt inom WP4 men även WP2.

Emma Karlsson

Emma Karlsson

Doktorand, Industriell bioteknik, Chalmers

Forskningsfokus: Utveckling av en jäststam med de enzymer som behövs för produktion av adipinsyra via den valda metabola vägen. Processen kommer att förbättras genom analys och optimering av stammen på både genetisk och fermenteringsnivå. Emma Karlsson är i BioBUF verksam inom WP3.

Mer om Emma Karlsson

Valeria Mapelli

Valeria Mapelli

Projektledare, Industriell bioteknik, Chalmers

Forskningsfokus: metabolisk modifiering av jäst och andra mikroorganismer med potential att användas för industriella biotekniska processer; studier och förbättring av fermenteringsprocesser i relation till studier och förståelse av mikrobiell fysiologi. Valeria Mapelli är i BioBUF verksam inom WP3.

Mer om Valeria Mapelli

Cecilia Mattsson

Cecilia Mattsson

Post doc, Skogsindustriell kemiteknik,

Forskningsfokus: Omvandling av lignin till produkter med högre värde till exempel aromatiska kemikalier och drivmedel inom bioraffinaderikoncept. Fokus inom BioBUF är kemisk depolymerisering av lignin samt karaktärisering av strukturen med NMR, 2D-NMR, GPC och GC-MS. Ett mål är att hitta kemiska intermediärer som kan omvandlas vidare för produktion av kemikalier och material. Cecilia Mattsson är i BioBUF verksam framför allt inom WP3.

Mer om Cecilia Mattsson

Joshua Mayers

Joshua Mayers

Post doc, Industriell bioteknik, Chalmers

Forskningsfokus: Fysiologi och biokemi hos mikroalger för processoptimering av biotekniska och fotosyntetiska processer. Utveckling av hållbara mikroalgsprocesser för produktion av isoprenoidföreningar där restprodukterna är rötbara. Rening av näringsämnen och koldioxid från avloppsvatten undersöks också som ett viktigt steg i att uppnå hållbarhet. Joshua Mayers är i BioBUF verksam inom WP1.

Mer om Joshua Mayers

Lisbeth Olsson

Lisbeth Olsson

Professor, Industriell bioteknik, Chalmers

Forskningsfokus: Utveckling och användning av enzymer och cellfabriker för bioraffinaderikoncept från lignocellulosaråmaterial. I BioBuF är fokus på utveckling av en cellfabrik för adipinsyraproduktion från GROT. Lisbeth Olsson är projektledare för BioBUF och verksam inom WP1 och WP3.

Mer om Lisbeth Olsson

Veronica Saez Jimenez

Veronica Saez Jimenez

Post doc, Industriell bioteknik, Chalmers

Forskningsfokus: Enzymologi och design av protein, där ett huvudsyfte är att ta fram en ny enzymatisk aktivitet för användning i biobaserad produktion av adipinsyra. Veronica Saez Jimenez är verksam inom WP3 i BioBUF projektet.

Mer om Veronica Saez Jimenez

Jae Ho Shin

Jae Ho Shin

Doktorand, Industriell bioteknik, Chalmers

Mer om Jae Ho Shin

Elin Svensson

Elin Svensson

Forskare, Energiteknik, Chalmers

Forskningsfokus: Energieffektivisering av industriella processer i ett systemperspektiv, ekonomisk utvärdering av olika bioraffinaderikoncept för att identifiera de största behoven för fortsatt processutveckling i labbskala. Elin Svensson är i BioBUF verksam inom WP4.

Mer om Elin Svensson

Anne-Marie Tillman

Anne-Marie Tillman

Professor, Miljösystemanalys, Chalmers

Forskningsfokus: Forskning inom livscykelanalys (LCA) och livscykelmanagement (LCM). LCA utgörs av kvantitativa miljöbedömningar av produktkedjor, medan det nära relaterade området LCM handlar om styrning av produktkedjor, mot bättre miljöegenskaper. Anne-Marie Tillman är verksam inom WP2.

Mer om Anne-Marie Tillman

Hans Theliander

Hans Theliander

Professor, Chemistry and Chemical Engineering, Forest Products and Chemical Engineering

Mer om Hans Theliander
Nikolaos Xafenias

Nikolaos Xafenias

Post doc, Industriell bioteknik, Chalmers

Forskningsfokus: Bioelektrokemiska system för produktion av finkemikalier och bränslen, samt återföring av näringsämnen. Design, utvärdering av prestanda och mikrobiell karaktärisering av bioelektrokemiska processer för att omvandla fermenteringsrester till värdefulla kemikalier. Nikolaos Xafenias är i BioBUF verksam inom WP3.

Mer om Nikolaos Xafenias

Tidigare projektpartners

Christel Kampman

Christel Kampman

Post doc, Industriell bioteknik, Chalmers

Forskningsfokus: Utveckling av rötningssprocesser under standardförhållanden och förändrade förhållanden. Analyser av kemiska och biokemiska parametrar, samt sammansättning av de mikrobiella populationerna Christel Kampman är i BioBUF verksam inom WP3.

Mer om Christel Kampman

Karin Pettersson

Karin Pettersson

Forskarassistent, Energi och miljö, Chalmers

Forskningsfokus: Integration av bioraffinaderier i processindustrin i ett systemperspektiv, ekonomisk utvärdering av olika bioraffinaderikoncept för att identifiera de största behoven för fortsatt processutveckling i labbskala. Karin Pettersson är i BioBUF verksam inom WP4.

Mer om Karin Pettersson