Råmaterial

Inom BioBuf undersöks möjligheten att använda två slags biomassa för kemikalieproduktion. Det är dels material från skogen, dels mikroalger.

Den skogsråvara som undersöks som råmaterial för bioraffinering är så kallad GROT, det vill säga grenar, rötter och toppar från skogsavverkning. GROT består av cellulosa och hemicellulosa,  som kan jäsas till användbara molekyler, men också av lignin. En utmaning är att hitta sätt att använda inte bara cellulosa och hemicellulosa, utan också det svårnedbrytbara ligninet, för produktion av värdefulla produkter.

Det finns möjligheter att använda betydligt mer GROT än vad vi gör i Sverige idag, men det finns inte  obegränsad mängd. En viss del måste också återföras till skogen för att jorden inte ska utarmas på kol och näringsämnen. Den miljömässiga hållbarheten i att använda GROT för bioraffinering är en viktig fråga att belysa inom BioBuf.

En annan potentiell biomassaresurs som studeras inom BioBuF är mikroalger. I projektet undersöks olika arter för att hitta en eller flera som lämpar sig för produktion av råvaror för kemikalieindustrin. Dessutom undersöks möjligheten att utvinna ämnen med högre ekonomiskt värde, så som pigment, lipider och antioxidanter. Eftersom mikroalger kräver ljus, näring och värme för att växa, är en viktig fråga för projektet, att skapa en tillräckligt effektiv odling av mikroalger för att vara försvarbar både miljömässigt och ekonomiskt.