Processintegration

En viktig uppgift för forskarna i BioBuF är att undersöka hur processer för förädling av biomassa i ett så kallat bioraffinaderi, kan kopplas ihop med varandra och med befintliga industriella processer.

Detta möjliggör utbyte av till exempel värme, koldioxid och näringsämnen mellan olika processer. Det som är avfall i en process, kan bli en värdefull tillgång i en annan. Att integrera processer med varandra kan innebära flera fördelar, och kan till och med vara en förutsättning för att få dem energieffektiva samt ekonomiskt och miljömässigt hållbara.

Data från labbskaleförsök inom projektet, kombinerat med data från litteraturen, används för att uppskatta hur bioraffinaderiet skulle kunna se ut i full industriell skala.