Analys av miljöpåverkan och ekonomisk lönsamhet

Vid utveckling av nya tekniker är det viktigt att undersöka vilken påverkan på miljön de medför. Inom BioBuF görs livscykelanalyser, LCA, av projektets olika delar och på flera nivåer.

Frågor som ska utredas handlar bland annat om konsekvenserna för miljön när en stor mängd biomassa i form av GROT tas ut ur skogen istället för att låta den ligga kvar och hur storskaliga algodlingar påverkar miljön.

Resultaten från livscykelanalyserna i projektet kommer att peka på viktiga faktorer som påverkar hållbarheten hos det studerade bioraffinaderikonceptet. Utifrån detta kan rekommendationer ges angående hur processen ska designas och vilka produkter som är mest intressanta ur miljösynpunkt. Därmed kan resultaten hjälpa till att guida fortsatt teknisk utveckling och peka på vad som vore intressant och viktigt att studera vidare.

På liknande sätt som livscykelanalysen syftar till att identifiera viktiga faktorer och ge rekommendationer utifrån ett miljöperspektiv, ska den ekonomiska analysen identifiera viktiga faktorer och ge rekommendationer utifrån ett lönsamhetsperspektiv.