Industripartners

Akzo Nobel

Akzo Nobel

Pulp and Performance Chemicals

Akzo Nobel är ett ledande färg- och kemikalieföretag och en betydande producent av specialkemikalier. Akzo Nobel Pulp and Performance Chemicals är världens största leverantör av miljöanpassade blekmedel till skogsindustrin och har också ett brett sortiment av högteknologiska processkemikalier för papperstillverkning. Akzo Nobel har ambitionen att behålla sin ledning i hållbarhetsfrågor genom att kontinuerligt arbeta med resurseffektivitet, och genom att erbjuda hållbara produkter som också underlättar för kunderna att arbeta hållbart. Företaget har 2 400 anställda i 35 länder och har en omsättning på en 1 miljard Euro.

Akzo Nobel Pulp and Performance Chemicals bidrar till BioBuFs verksamhet genom oxidativ behandling av lignin för att åstadkomma värdefulla ligninderivat.

Akzo Nobel Surface Chemistry

Akzo Nobel Surface Chemistry bistår projektet med industriell kompetens rörande separationsprocesser. Företaget utför även en grundläggande marknadsstudie med avseende på de produkter som är tänkta att produceras inom BioBuF.

SP Processum

SP Processum AB startades 2003 och är nu ett ledande bioraffinaderiinitiativ på både en nationell och internationell arena. Största delen av verksamheten ligger i att stödja och initiera forskning och utveckling inom områdena: bioteknik, energiteknik, oorganisk kemi, organisk kemi samt hållbara råvaror. De forskningsområden som prioriteras är produktion av gröna kemikalier (genom fermentering eller kemisk syntes), material och biokompositer, energilösningar, processutveckling, att generera värde för sidoströmmar samt att lösa avfallsproblematik hos medlemsföretagen. SP Processum har för närvarande 17 anställda och är värd för tillväxtinitiativet Framtidens Bioraffinaderi. Verksamheten finansieras med avgifter från medlemsföretagen, Vinnova, EU, länsstyrelsen i Västernorrland, Region Västerbotten, Örnsköldsviks kommun, Umeå kommun och SP.

Inom BioBuF bidrar SP Processum med GROT som har förbehandlats med ”steam explosion”-tekniken i den egna förbehandlingsreaktorn. SP Processum tillhandahåller vid behov även övrig pilotutrustning för projektet samt kompetens inom bioraffinaderiområdet.

Holmen

Holmen Energi

Holmen Energi förser projektet med oblekt termomekanisk pappersmassa som en ytterligare substratvariant. Övriga viktiga bidrag är företagets industriella expertis inom energifrågor samt mekanisk sönderdelning av lignocellulosa.

Västra Götalandsregionen Logo

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen finansierar projekt och satsningar som främjar en hållbar tillväxt i Västra Götaland och som ligger i linje med utvecklingsstrategin Västra Götaland 2020.

Västra Götalandsregionen medfinansierar detta projekt som har en tydlig inriktning på miljö och klimat.

Sveaskog

Sveaskog är Sveriges största skogsägare och säljer timmer, pappersmassa, och biobränsle till cirka 170 kunder, framförallt till sågverk och massabruk.

Sveaskog arbetar också med markförsäljning och utvecklar skogen till en arena för jakt, fiske och andra naturupplevelser. Att utveckla nya affärsmöjligheter och användningsområden för skogsråvara, träprodukter och skogsområden är en viktig del av Sveaskogs verksamhet, som helt genomsyras av hållbarhetsaspekten.

Sveaskog äger mark värd 30 miljarder SEK, och har en årlig försäljning på 6 miljarder SEK. Sveaskog ägs av svenska staten och har 700 anställda.

Inom BioBuF bidrar Sveaskog med GROT och expertkunnande inom svenskt skogsbruk.