Ett flertal forskare inom BioBuF projektet deltog vid den 25:e EUBCE konferensen som detta år hölls i Stockholm den 12-15 juni. EUBCE konferensen är en av de större årliga mötesplatserna i Europa som arrangeras inom ämnesområdet biomassa och bioekonomi. BioBuF ordnade här även en workshop på temat framtida bioraffinaderier vilken lockade till stor uppmärksamhet. Projektet fick därmed möjlighet att föra ut och diskutera sina resultat med en intresserad publik från forskarvärlden, näringslivet och myndigheter.

BioBuF:s workshop ”Future Biorefineries from raw materials to bio-products: development and analysis” var utformad för att spegla projektets anda, med en blandning av föreläsningar från BioBuF forskare och från ett antal inbjudna internationella talare. Dessutom gavs utblickar över bioraffinaderikonceptens utveckling i Europa och i USA  av Gerd Unkelbach (Fraunhofer Center for Chemical-Biotechnological Process) och av Thomas Foust (NREL – Director of Bioenergy Center).

Arrangemanget syftade till att presentera bidrag från forskare som deltar i olika utvecklingsprojekt för bioraffinaderier där inte enbart aspekter kopplade till teknikutveckling och labbaserad forskning inkluderas, utan där även en större helhetssyn tas hänsyn till. Process- och miljösystemanalyser måste gå hand i hand med utvecklingen av nya tekniker för att omvandla biomassa till bränslen och kemikalier för att kunna uppfylla kraven på ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling. Workshoppen hölls den 15 juni, och hade följande program (se även http://www.etaflorence.it/proceedings):

 

09:00 Introduktion och välkommen
Lisbeth Olsson, Chalmers tekniska högskola
09:15 Keynote speech: Status and challenges of the integrated biorefinery development for fuels and high value products
Thomas Foust, NREL – Director of Bioenergy Center, Golden, CO, USA
10:00 Bioproduction of adipic acid 
Emma Karlsson, Chalmers tekniska högskola
10:45 Seafarm: a new approach to macro algae cultivation and biorefinery in Sweden 
Fredrik Gröndahl, Kungliga tekniska högskolan (KTH)
11:15 Process and environmental system analysis of the BioBuF concept
Matty Janssen, Chalmers tekniska högskola
11:45 Development and piloting of a lignocellulosic-biorefinery – Challenges and potentials of a multi-product approach
Gerd Unkelbach, Fraunhofer Center for Chemical-Biotechnological Process, Leuna, Tyskland
13:30 Metsä Group’s bioproduct mill in Äänekoski
Katariina Kemppainen, Development Manager, Business Development, Metsä group, Finland
14:00 Conceptual design and assessment of new resource-efficient biorefinery concepts
Elin Svensson. Chalmers tekniska högskola
14:30 Paneldiskussion och avslut

Resultatet av det intressanta programmet var ett fullt rum där deltagarna inte enbart trängdes i möteslokalen för att lyssna till föredragen, men även deltog i intressanta diskussioner efter varje presentation samt i slutet av arrangemanget.

BioBuF projektet höll även en monter i utställningsområdet. Montern skyltade med vetenskapliga posters som presenterade projektets senaste forskningsresultat, dessutom marknadsfördes tillgängliga examensarbeten samt samarbetsmöjligheter med andra parter. Montern besöktes av en kontinuerlig ström av deltagare som ville veta mer om projektet.

Att organisera detta arrangemang på EUBCE var mycket givande då det inte bara gav oss möjlighet att sprida BioBuF konceptet utanför vårt närmaste nätverk, utan det gav oss också möjlighet mäta intresset för detta bioraffinaderikoncept. Konferensen visade att det finns såväl ett stort intresse som stor nyfikenhet inom området.

Text: Maurizio Bettiga

 

Den 25:e European Biomass Conference and Exhibition (EUBCE 2017), ägde detta år rum i Stockholm den 12-15 juni. EUBCE fokus omfattar hela värdekedjan för biomassa och ger möjlighet till att bedriva affärer, att nätverka, och att presentera och diskutera den senaste utvecklingen och nya innovationer inom området. EUBCE samlar deltagare från näringslivet, från högskola och universitet samt från den offentliga sektorn och myndigheter. EUBCE stöds av europeiska och internationella organisationer till exempel EU-kommissionen, UNESCO (FN:s organisation för utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation), EUBIA (European Biomass Industry Association), WCRE (World Council for Renewable Energy). Det tekniska programmet koordineras av EU-kommissionens gemensamma forskningscentrum (JRC). Vid EUCBE 2017 konferensen var mer än 1500 deltagare från 70 olika länder registrerade. Förutom den arrangerade workshopen deltog forskare inom BioBuf till konferensprogrammet genom att ge ett keynote-anförande, presentera flera posters samt leda en av sessionerna vid konferensen. De flesta bidragen och workshopsmaterialet finns i konferenssammanställningen: http://www.etaflorence.it/proceedings